Економічна інтеграція


Сьогодні в економіці явно простежуються дві тенденції: посилення світового господарства, його планомірна глобалізація та економічне зближення країн на регіональному рівні.

Економічна інтеграція - це об'єднання країн на політичному та економічному рівні шляхом створення і розвитку міжнародних взаємозв'язків і поділу праці господарств окремих країн. Ця взаємодія починається з співробітництва підприємств довколишніх країн (наприклад, шляхом створення філій за кордоном). На макрорівні інтеграція проходить у формі створення економічних об'єднань різних держав шляхом узгодження національних політик.

Економічна інтеграція мікро- і макрорівня вимагає державного регулювання, а в ряді випадків - і наддержавного. Метою подібного регулювання є забезпечення вільного руху товарів, грошових капіталів і праці (робочої сили) між різними країнами проведення спільної економічної, фінансової, валютної, соціальної, науково-технічної, оборонної та зовнішньої політики. У підсумку створюються цілісні господарські комплекси з єдиною інфраструктурою, валютною системою, загальними фінансовими фондами та органами міждержавного управління.

Економічна інтеграція розвивається під впливом поєднання багатьох чинників. Серед них найбільш суттєвими є наступні: глобалізація господарств, розвиток науково-технічного прогресу, поділ праці на міжнародному рівні, відкритість національних економік. Всі названі фактори взаємопов'язані і взаємозумовлені.

Найшвидшими темпами економічна інтеграція проходить на регіональному рівні. Тому сьогодні головною тенденцією глобалізації господарств є процес утворення навколо певних країн інтеграційних зон і мегаблоків. Прикладами можуть служити США на території американського континенту, Японія в союзі з США - в Тихоокеанському регіоні, найбільш розвинуті країни Заходу.

Економічна інтеграція пред'являє до національних економік вимога підвищення їх відкритості. Це передбачає їх більш глибоку втянутость в систему міжнародних відносин, ослаблення обмежень на переміщення товарів, трудових ресурсів і капіталу між країнами, конвертованість їх валют.
Які форми економічної інтеграції існують? Найбільш простою формою є зона вільної торгівлі, в якій знімаються обмеження між учасниками (країнами). У відносинах з третіми країнами допускається проведення самостійної політики. З цієї форми починався ЄС, сьогодні на цій стадії розвитку перебуває Латиноамериканський регіон.

Наступна форма - митний союз, яка поряд із зоною вільної торгівлі вимагає встановлення єдиного тарифу для ведення торгівлі та загальної зовнішньої політики по відношенню до не входять в союз країнам. Часто митний союз доповнюється платіжним, що полегшує конвертованість валют і ходіння єдиної грошової одиниці.

Більш складна форма - спільний ринок, який забезпечує усунення перешкод при переміщенні виробничих факторів та узгодження економічної політики з метою вирівнювання показників країн. При такій формі інтеграції створюються загальні (наднаціональні) органи управління і формується єдиний економічний, інформаційне та правовий простір.

На більш високому рівні розвитку утворюються економічні (єдина економічна політика) і валютні (спільне ходіння національних валют, фіксовані курси, потім створення єдиної валюти і банку) союзи. Ці форми характерні тільки для країн Західної Європи.

Остання форма - пів-ва еко-но-мі-че-ська ін-ті-гра-ція, при якій уніфікується законодавча база, встановлюються єдині стандарти, трудове законодавство і т.д.

Поділися в соц мережах: